Stanovy

STANOVY

FANDÍME RODINĚ, z.s.

Článek I

Název a sídlo spolku

FANDÍME RODINĚ, z.s. (dále jen "spolek") má své sídlo v Domažlicích, na adrese Náměstí Míru 136,

 PSČ 344 01.

Článek II

Účel spolku

Účelem spolku je podpora rodiny, manželství a mezilidských vztahů na základě křesťanských hodnot.

Článek III

Hlavní činnost spolku

Činnost  spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v článku II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

1.  pořádání interaktivních, sportovních, volnočasových a informačních projektů pro děti, mládež, rodiny i seniory, včetně osob se zdravotním postižením; aktivity související s podporou a ochranou mládeže,

2.  organizování přednášek, seminářů a kurzů zaměřených na rodinnou, manželskou a sociální problematiku, včetně příprav mladých lidí na manželství a rodičovství.

Článek IV

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

1.     Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba.

2.     Osoby mladší 15 let se mohou stát členy spolku jen se souhlasem zákonného zástupce.

3.     Druhy členství jsou řádné a dětské. S řádným členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovené těmito stanovami a právními předpisy. Dětští členové mají práva a povinnosti přiměřeně omezené.

4.     Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši stanoví členská schůze. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

5.     Práva člena spolku:

a)     podílet se na činnosti spolku,

b)     spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,

c)     volit orgány spolku,

d)     být volen do orgánů spolku,

e)     svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku

6.     Povinnosti člena spolku:

a)     dodržovat stanovy spolku,

b)     podílet se na činnosti spolku,

c)     svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,

d)     platit členské příspěvky.

7.     Členství spolku zaniká předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku. Zaplacený členský příspěvek se nevrací.

Článek V

Orgány spolku

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku

1.     Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby.

2.     Působnost členské schůze plní rovněž shromáždění delegátů.

3.     Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

4.     Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina delegátů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas.

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku

1.     Statutární orgán spolku je individuální a je jím předseda. Je volen členskou schůzí (nebo shromážděním delegátů) veřejnou volbou na období pěti let.

2.     Jménem spolku je oprávněn jednat předseda. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni statutárním orgánem spolku.

Oddíl 3 – Delegát

1.     Delegátem se stává člen spolku, který je zvolen členy spolku nadpoloviční většinou. Členové volí delegáty na členské schůzi na období 1 roku.

2.      Delegát svolává schůzky pracovní skupiny.

3.     Delegát předává statutárnímu orgánu spolku stanoviska schůzek pracovní skupiny, připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů. Na schůzkách skupiny informuje členy o jednání statutárního orgánu spolku a zabezpečuje plnění rozhodnutí statutárního orgánu.

 

Článek VI

Správní rok

1.     Správní rok začíná 1.ledna a končí 31. prosince kalendářního roku.

2.     Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

Článek VII

Zásady hospodaření spolku

1.     Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2.     Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary.

3.     Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku II.

4.     Výplaty prostředků provádí statutární orgán spolku.

5.     Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

6.     O hospodaření informuje statutární orgán spolku členskou schůzi nejméně jedenkrát do roka.

Článek VIII

Kontrola hospodaření

1.     Kontrola hospodaření je prováděna jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

Článek IX

Zánik spolku

1.     Spolek zaniká:

a)     dobrovolným  rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,

b)     pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

2.     Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky použity jako dar jiné právnické osobě neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Článek X

Závěrečná ustanovení

1.     Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

2.     Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

V Domažlicích dne 16. listopadu 2014